Privatësia private

1. Kush është përgjegjës për të dhënat tuaja - Ku do t'i ushtroni të drejtat tuaja?
1.1. Përgjegjës për përpunimin e të dhënave tuaja është PierRoll O.E., me qendër në Katerini dhe i përfaqësuar ligjërisht, me qendrën e thirrjeve 23510 37167 dhe kontaktoni e-mail info @ pierroll.gr.
1.2. Kompania e mësipërme e Përpunimit Përgjegjës ka emëruar një Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave Personale përmes kontaktit në e-mail info@pierroll.gr. Në adresën e postës elektronike të Zyrtarit për Mbrojtjen e të Dhënave mund të adresoni të gjitha kërkesat për ushtrimin e të drejtave të mëposhtme (nën 3.1 – 3.7.).
2.1 Çdo informacion që ju japim në këtë dokument dhe çdo informacion që ju mund të kërkoni në të ardhmen jepet falas, me kusht që kërkesa të mos përsëritet, ekzagjerohet ose të jetë e pajustifikuar qartë (shih më shumë në 2.3.)
2.2. Për secilën nga të drejtat e mësipërme të ushtruara nga Kompania do t’ju përgjigjet brenda një (1) muaji nga marrja e kërkesës ose në rast të vështirësisë objektive, kompleksitetit të kërkesës ose numrit të kërkesave, Kompania do të përgjigjet në maksimum në një periudhë totale tre (3) muaj në lidhje me përfundimin e aplikimit tuaj ose refuzimin e arsyeshëm për të ekzekutuar atë që keni kërkuar për arsye ligjore specifikuar qartë në Rregulloren e Përgjithshme 679/2016.
2.3. Në rast se Kompania gjykon se ndonjë nga të drejtat e mësipërme ushtrohet qartë e pabazuar ose kërkesa është e tepërt ose (shumë më tepër) ka një natyrë të përsëritur, ajo ka të drejtë nga njëra anë të imponojë tarifën tuaj me një tarifë të arsyeshme për sigurimin e mëtejshëm informacioni (i cili në parim është falas) dhe nga ana tjetër të refuzojë plotësimin e kërkesës.
2.4. Në rast se Kompania ka dyshime të arsyeshme në lidhje me identitetin tuaj kur kërkoni ushtrimin e ndonjë prej të drejtave të mësipërme, ajo mund të kërkojë sigurimin e informacionit shtesë të nevojshëm për të konfirmuar identitetin tuaj përpara se të përpunoni kërkesën.
2.5. Në rast se Kompania vonon përtej periudhës së justifikuar për t’iu përgjigjur kërkesës suaj si dhe në çdo rast që ju konsideroni se të drejtat tuaja janë shkelur ose Kompania nuk është në përputhje me detyrimet tuaja për mbrojtjen e të dhënave ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek mbikëqyrësi autoriteti (Autoriteti i të Dhënave Personale, Athinë 1-3 Kifissias, PC 115 23, Athinë, contact@dpa.gr, + 30-210 6475600.
2.6. Ju rezervoni të drejtën për të revokuar pëlqimin tuaj (çdo) të dhënë në çdo kohë duke dorëzuar një dokument kërkese përkatës në adresën e postës elektronike të Zyrtarit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale info @ pierroll.gr. (shih 1.2.)
3.1 E drejta për informacion
Ju rezervoni të drejtën për të kërkuar informacion në lidhje me të dhënat personale që marrim nga ju dhe i mbani për një ose më shumë qëllime siç përshkruhet më poshtë nën A deri në D. Ky tekst është, në tërësinë e tij, një manual i informacionit bazë dhe kuptimit të filozofisë rregullatore që rregullon mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Përditësimet, thellimet dhe sqarimet në këtë tekst mund t’ju jepen sipas kërkesës për ushtrimin e së drejtës për informacion. (shih se si në 1.2)
3.2. E drejta e aksesit
Ju rezervoni të drejtën të kërkoni nga Kompania jonë hyrje në të dhënat tuaja të cilat ne i ruajmë dhe konfirmojmë në lidhje me nëse ato janë përpunuar dhe më specifikisht informacion në lidhje me qëllimet e përpunimit, kategoritë e të dhënave personale, marrësit ose kategoritë e marrësve, mbajtja dhe përpunimi i kohës, ekzistenca e një të drejte ankese tek Autoriteti për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, çdo informacion i disponueshëm mbi origjinën e të dhënave kur nuk ju është bërë i disponueshëm, ekzistenca ose vendimmarrja jo-automatike, përfshirë profilizimin dhe metodologjia përkatëse, garancitë në lidhje me politikën që ndjekim kur transmetojmë në vendet e treta, një kopje të të dhënave personale që ruhen dhe përpunohen. (shih se si në 1.2.)
3.3. E drejta e korrigjimit
Ju rezervoni të drejtën të kërkoni nga Kompania jonë korrigjimin e të dhënave tuaja në rast se ndonjë nga artikujt për të cilët ne kemi të drejtë të redaktojmë ka ndryshuar ose është futur gabimisht. (shih se si në 1.2.)
3.4. E drejta e fshirjes
Ju rezervoni të drejtën të kërkoni nga Kompania jonë fshirjen e plotë ose të pjesshme të të dhënave tuaja në të cilat ne kemi të drejtë të mbajmë dhe përpunojmë ose sepse nuk janë më të nevojshme për të përmbushur qëllimet për të cilat janë mbledhur, ose sepse ju tërheqni pëlqimin tuaj, ose sepse të dhënat janë mbledhur për një qëllim që ju e konsideroni të paligjshëm. Kompania jonë, në një kohë të arsyeshme (jo më shumë se një muaj dhe në kushte nëse ekziston një vështirësi prej jo më shumë se tre muaj në total) do të përgjigjet duke konfirmuar fshirjen totale ose të pjesshme të të dhënave tuaja ose pamundësinë për të fshirë të dhëna specifike nëse një ligj ose kryerja e një detyre në interesin publik, qoftë e drejta për lirinë e shprehjes dhe informacionit ose ushtrimi ose mbështetja e një kërkese ligjore kërkon që ato të mbrohen. Në këtë rast, nga njëra anë, ju keni mundësinë të ankoheni tek autoriteti mbikëqyrës, dhe nga ana tjetër, të bëni një ankesë gjyqësore. (shih se si në 1.2.)
3.5 E drejta e kufizimit
Ju rezervoni të drejtën të kërkoni nga Kompania jonë një kufizim në përpunimin e të dhënave tuaja, sasiore, kohore ose në lidhje me qëllimin e përpunimit të tyre dhe më konkretisht (a) ose sepse vini në dyshim saktësinë e të dhënave tuaja dhe për sa kohë Kompania duhet të konfirmojë saktësinë e tyre, (b) ose sepse ju e konsideroni përpunimin të paligjshëm, por në vend të fshirjes ju zgjidhni kufizimin (c) ose sepse përdorimi i tyre nuk është më i nevojshëm nga Kompania, por ju nuk doni t’i fshini ato pasi mbajtja e tyre do të t’ju shërbejë për ndonjë kërkesë gjyqësore, (d) ose në rast se keni kundërshtime në lidhje me përpunimin e të dhënave dhe derisa të verifikohet nëse të drejtat tuaja si Subjekt mbizotërojnë mbi arsyet ligjore për përpunimin e Kompanisë. (shih se si në 1.2.)
3.6. E drejta për Transportueshmëri
Ju rezervoni të drejtën për të marrë të dhënat personale që na keni dhënë në një format të strukturuar të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina, si dhe të drejtën për t’i transmetuar ato më tej pa kundërshtim, pasi të dhënat tuaja përpunohen në bazë të pëlqimit. Në kontekstin e ushtrimit të kësaj të drejte, ju gjithashtu keni mundësinë të kërkoni transferimin e menjëhershëm nga Kompania te pala e tretë pa ndërmjetësimin tuaj.
Kjo e drejtë ushtrohet pa paragjykuar kufizimet e së drejtës së fshirjes (shih më lart nën 3.4.) Dhe ushtrimi i kësaj të drejte nuk mund të ndikojë negativisht në të drejtat dhe liritë e të tjerëve. (shih se si në 1.2.)
3.7. E drejta e kundërshtimit
3.7.1. Ju rezervoni të drejtën për të kundërshtuar përdorimin e të dhënave tuaja personale me qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë dhe në veçanti për të krijuar një profil në lidhje me këtë marketing të drejtpërdrejtë. (shih se si në 1.2.)
3.7.2. Nuk ka asnjë të drejtë përkatëse në rastin e Punonjësve / Punonjësve të Mundshëm dhe vizitorëve të objekteve të kompanisë pasi këto të dhëna nuk transmetohen në departamentin e marketingut dhe nuk trajtohen si të tilla.

Të dhënat tuaja nuk synojnë të transmetohen në ndonjë organizatë tjetër përveç Kompanisë dhe filialeve të saj, me përjashtim të (a) sistemeve elektronike të kompanisë sonë dhe ofruesve të mbështetjes së rrjetit – dhe për qëllimin e vetëm të ekzekutimit të tyre të kontratës. Për të mbështetur Kompaninë tonë dhe (b) autoritetet tatimore kompetente në kontekstin e pajtueshmërisë sonë të detyrueshme me legjislacionin tatimor dhe në masën (dhe të siguruar) të kërkuar.

Ne ju sigurojmë që Kompania do të shterojë të gjitha masat teknike dhe organizative të mbrojtjes së të Dhënave dhe do të bëjë përdorimin dhe përpunimin optimal, minimal dhe absolutisht të nevojshëm të të Dhënave siç përcaktohet me ligj dhe në mënyrë rigoroze dhe ekskluzive për qëllimin për të cilin ju i keni siguruar ne

(A) PRANUESIT E KONTAKTIT
A’1. Qëllimi: Marrja, përpunimi dhe mbajtja e të dhënave tuaja të ofruara ekskluzivisht në kontekstin e komunikimit bëhet për të përmbushur qëllimin e vetëm për t’ju informuar në lidhje me produktet dhe veprimet e Kompanisë. Të gjitha të dhënat tuaja ruhen vetëm për këtë qëllim dhe përpunohen vetëm nga departamenti i marketingut i Kompanisë.
Α.2 .. Baza ligjore për përpunimin: Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja është pëlqimi juaj për të për përmbushjen e qëllimeve përkatëse të mësipërme, sipas nenit 6 paragrafi 1 pika a të Rregullores për mbrojtjen e të dhënave personale
A.3 Koha e mbajtjes së të dhënave: Për përmbushjen e qëllimit të mësipërm të përpunimit, dmth informacionin tuaj në lidhje me produktet dhe veprimet tona, ne konsiderojmë një kohë të arsyeshme dhe të nevojshme të mbajtjes së të dhënave tuaja përkatëse për një periudhë prej tre (3) vjet. Pas skadimit të tre viteve nga koha e marrjes së pëlqimit tuaj, të dhënat përkatëse do të fshihen nëse nuk jepet përsëri pëlqimi juaj në kushtet e mësipërme.
(B) KLIENTET – FURNIZUESIT DHE Blerësit potencialisht – FURNIZUESIT
B.1 Qëllimi – Baza ligjore:
(a) gjatë fazës parakontraktore, përkatësisht në rast të plotësimit të një formulari komunikimi elektronik në faqen tonë të internetit ose dërgimit të një emaili ose komunikimi telefonik ose plotësimit të një forme të shtypur, (në këtë rast ju na jepni emrin / adresën e postës elektronike dhe / ose telefonit dhe / ose Adresës dhe / ose statusit dhe / ose produkteve tona që ju interesojnë), qëllimi është të hetohet mundësia e transaksionit me Kompaninë dhe baza ligjore është të shërbejë interesit ligjor të Kompanisë për të ndjekur qëllimet e saj tregtare në përgjigje të komunikimit të kërkuar për të hetuar mundësinë e transaksionit me ju.
(b) Në rast të një transaksioni me Kompaninë, të dhënat tuaja që na keni dhënë parakontraktuese (si dhe ato që do të na ofroni në kontekstin e transaksionit tonë) do të përpunohen për qëllimin e zbatimit të kontrata midis nesh dhe pajtueshmëria jonë me legjislacionin tatimor. Në këtë rast, baza ligjore e përpunimit është ekzekutimi i kontratës midis nesh si dhe pajtueshmëria jonë me legjislacionin (neni 6 par. 1b dhe 1c i Rregullores për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
B 2 Koha e mbajtjes së të dhënave:
Ne do t’i mbajmë të dhënat e mësipërme nën B.1. (A) për pesë (5) vjet dhe pastaj do t’i fshijmë ato. Në lidhje me sa më sipër nën B.1. (B) të dhënat do të mirëmbahen për aq kohë sa është e nevojshme nga legjislacioni tatimor
B.3 Veçanërisht për të dhënat personale të subjekteve që marrim gjatë panaireve tregtare, zbatohet Politika e Privatësisë, e cila është një pjesë integrale e “Formës së Pjesëmarrësit” që palëve të interesuara u kërkohet të plotësojnë.

Kjo Politikë e Cookies mund të ndryshojë në çdo kohë. Për këtë arsye, ne e konsiderojmë të përshtatshme t’i referohemi kësaj Politike rregullisht. Kjo hyri në fuqi më 31 janar 2021. Në rast modifikimi do të tregojë datën në të cilën ndodhi. Politika e Cookies gjithmonë konsiderohet e vlefshme, siç është formuluar nga modifikimi më i fundit.